Krisesenteret

Krisesenteret er drevet av ansatte med faglig kunnskap og lang erfaring med mishandlingsproblematikk. Formålet er å hjelpe de som er i en vanskelig sam/livssituasjon. Vi jobber ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp.

 

SMISO Vest- Finnmark

SMISO har hjelp til selvhjelp som overordnet målsetting. Dette innebærer at vi ikke driver behandling, men setter fokus på den enkeltes ressurser. Vi erstatter ikke, men kommer i tillegg til det offentlige hjelpeapparatet. Alle våre tilbud er gratis.

 

 

Alta krisesenter og SMISO skal være et sted hvor:

 • En kan være trygg, å møte forståelse og varme.
 • En slipper en rolle for å bli akseptert.
 • En kan tørre å finne fram følelser å slippe de løs.
 • En kan finne fram ord på sin ordløse fortid, fri seg fra offerrollen og vinne tilbake egenverd og respekt.
 • En kan møte likesinnede, dele felles erfaringer, hjelpe og støtte hverandre fram mot et bedre liv.
 • En kan bygge opp styrke pg håp for framtiden på egne primisser.
 • En kan lære å se sammenhengen mellom senskader og overgrep/incest/vold og dermed få mulighet til selv å gjøre noe for å bedre sin situasjon.

 

Hvem kan kontakte oss?

 • Alle som er/har vært utsatt for psykisk eller fysisk vold eller trussel om vold i nære relasjoner.
 • Incestutsatte og seksuelt krenkende kvinner og menn
 • Omsorgspersoner til utsatte barn.
 • Personer som tror de har vært utsatt for incest.
 • Andre pårørende enn omsorgspersonene.
 • Partnere til incestutsatte.

 

 

                       

Barne og unges alarmtelefon: (gratis)

Er du redd når du er hjemme? blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de seg? Er du redd for å bli tvangsgiftet eller kjønnslemlestelse? Vi kan hjelpe deg.

 

Landsdekkende telefon:

Grønt nummer: 800 57 000

Døgnåpen landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende.