Kontakt

Alta krisesenter

Tlf: 78 43 46 93

Krisesentertelefonen er betjent hele døgnet.

Epost: post@altakrise.no

 

Alta krisesenter

Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Har du vært eller er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre? Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer? Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger. Du bestemmer selv hva som skal skje, vi støtter deg i dine valg. Vi er her for å gå veien med deg, du er den som bestemmer veien videre. Om du er beboer eller dagbruker kan vi være behjelpelig med:

 • Hjelp til og komme ut av et voldelig forhold
 • Rettigheter ved, f.eks samlivsbrudd
 • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
 • Individuelle samtaler
 • Sette ord på voldshandlinger
 • Hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene
 • Hjelp til å komme i kontakt med offentlig hjelpeapparat
 • Hjelp til å komme i kontakt med advokat
 • Hjelp til å kontakte politiet dersom behov for bistand, for eksempel ved henting av eiendeler i hjemmet
 • Praktisk bistand
 • Hjelp til å etablere seg på nytt

 

Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistå i å finne løsninger, bearbeiding.

 • Du kan være anonym.
 • Har du behov for tolk ordner vi dette.
 • Alle på krisesenteret har taushetsplikt.
 • Alle våre tjenester er gratis.

 

 

Alta krisesenter skal være et sted hvor:

 • En kan være trygg, å møte forståelse og varme.
 • En slipper en rolle for å bli akseptert.
 • En kan tørre å finne fram følelser å slippe de løs.
 • En kan finne fram ord på sin ordløse fortid, fri seg fra offerrollen og vinne tilbake egenverd og respekt.
 • En kan møte likesinnede, dele felles erfaringer, hjelpe og støtte hverandre fram mot et bedre liv.
 • En kan bygge opp styrke pg håp for framtiden på egne primisser.
 • En kan lære å se sammenhengen mellom senskader og overgrep/incest/vold og dermed få mulighet til selv å gjøre noe for å bedre sin situasjon.

 

Hvem kan kontakte oss?

 • Alle som er/har vært utsatt for psykisk eller fysisk vold eller trussel om vold i nære relasjoner.
 • Omsorgspersoner til utsatte barn.
 • Partnere og pårørende.
 • Andre pårørende enn omsorgspersonene

Vi vet at det krever mye for å kunne ta denne telefonen!

 

Å ta kontakt med krisesenteret er ikke noe dramatisk skritt å ta, du kan velge og være anonym. Er du bekymret for noen,trenger noen å snakke med eller har beov for råd/veiledning, kontakt oss gjerne for en drøfting av situasjonen.

Du trenger ikke å ha blitt banket "gul og blå" eller utsatt for noe seksuelt for å kontakte oss. Psykisk mishandling er en veldig god grunn. Du vet selv når du ikke har det bra, når du blir behandlet på en måte som skremmer, ydmyker eller kontrollerer deg. Alt for mange biter i seg problemene og "lider i stillhet".

Det behøver heller ikke være en akutt situasjon, det kan like gjerne være mange år etter at hendelsen/-e har funnet sted.

 

Anonymitet

Vi er ikke journal pliktig. Det du deler med oss blir ikke nedskrevet eller arkivert, hvis du ikke ønsker det selv. Vi fører statistikk over antall brukere av de ulike tilbudene, men disse er ikke knyttet opp mot navn eller andre gjenkjennende opplysninger.

 

Våre erfaringer er at mange som har opplevd vold og/eller overgrep ikke ønsker at andre skal vite at de går til samtale her. Derfor har vi som ansatte en regel på at vi ikke hilser på brukerne ute, hvis ikke brukeren hilser først.

 

 

Lavterskeltilbud

Alta krisesenter er et lavterskeltilbud. Det vil si at du trenger ingen henvisning for å komme til oss. Du kan selv ta kontakt for å snakke om din sak, og eventult avtale en time for videre samtale med en av våre ansatte. Du velger selv hva du vil snakke om når du kommer til oss. Ved behov for botilbud, er vi behjelpelig med det.

 

 

Taushetsplikt

De ansatte ved senteret har ordinær taushetsplikt likelydende forvaltningsloven § 13.

Forvaltningsloven § 13. (taushetsplikt).

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

 1. noens personlige forhold, eller
 2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

 

Taushetsplikt mellom brukere av senteret

For den enkelte bruker og brukere imellom fremhever vi holdningen om at her snakker vi til hverandre, ikke om hverandre.

 

 

 

 

                                      

 

 

Barne og unges alarmtelefon: (gratis)

Er du redd når du er hjemme? blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de seg? Er du redd for å bli tvangsgiftet eller kjønnslemlestelse? Vi kan hjelpe deg.

 

 

 

 

Landsdekkende telefon:

Grønt nummer: 800 57 000

Døgnåpen landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende.

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.